مشخصات ظاهری دندان

مشخصات ظاهری دندان

کاسپ ها (Cusps) برآمدگی های مخروطی شکل موجود روی سطح اکلوزال دندان های خلفی را کاسپ می نامند. ریج ها (Ridges) نواحی کشیده، کم عرض و نسبتاً برجسته ای بر روی سطح اکلوزال هستند که دارای سه نوع متفاوت هستند:… بیشتر بخوانید