مراقبت و نگهداری از دست دندان یا فول دنچر

مراقبت و نگهداری از دست دندان یا فول دنچر

دندان های جدید ممکن است ابتدا خیلی حجیم و ناراحت کننده به نظر برسند ، اما اطمینان داشته باشید با گذشت زمان آنچنان به آنها عادت می کنید که حضور آنها در دهان را فراموش می نمایید . اما این… بیشتر بخوانید